Brněnská JAMU se nyní prezentuje pomocí nového jednotného vizuálního stylu z naší dílny. Staví na jedinečnosti, odvaze a tvořivosti instituce plné uměleckých duší.

Dlouhá léta používala univerzita logo s tváří Leoše Janáčka. Před dvěma lety však představila zcela nové logo od studia NMDS, které staví na zdvojení všech písmen v názvu, což odkazuje na zaměření školy na dvě oblasti — hudební a divadelní. Na kompletní vizuální styl bylo vypsáno výběrové řízení. Uspěli jsme v něm a pustili se do práce.

Image for post
Image for post

Naše designérka Míša byla postavena před velkou výzvu. Rozpracovat logo od jiných autorů do celé vizuální identity je vždy náročný…

Studio David Geč

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. www.davidgec.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store