Zrodil se fond Proni

Název? Porod!

Jakmile jsme měli k dispozici všechny potřebné informace a určili jsme si, jak se fond chce profilovat, které argumenty vidíme jako nejpodstatnější a jaké komunikační prvky budeme využívat, čekalo na nás vymýšlení názvu pro nový fond.

Ten nejkrásnější dotyk

„Jaký tvar odráží ženskost, plodnost, koloběh života?“ zeptala se sebe sama grafická designérka Barča Magulová, která si vzala vizuální identitu fondu na starost. Ano, nejlépe vše vystihuje kruh. Symbolem fondu se tak stal výrazně modrý kruh. Člověk by stereotypně mohl očekávat, že bude červený nebo růžový, ale tomu jsme se chtěli vyhnout.

Jsme tady pro ni

Komunikační koncept dále pracuje s názvem. Využívá ho ve sděleních, vznikají tak spojení jako: jsme tady pro ni, udělejte to pro ni, buďte tu pro ni a podobně. Pro případnou propagační kampaň vznikl odvážnější koncept postavený na citoslovcích a citacích, které se ve vypjatých emocích nesou porodním sálem. Sociální sítě by pak měl doplnit slovník s málo známými pojmy z oblasti porodnictví.

Video na všech plakátech a materiálech

Veškeré informace o fondu Proni si můžete přečíst na webu www.fondproni.cz, naleznete tam rovněž příběhy žen, informace o aktivitách a hlavně darovací formulář, který určitě musíte vyzkoušet.

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/