Investujte do budoucnosti

Si co? SICAV!

Zkratka SICAV pochází z francouzštiny a v překladu znamená „akciová společnost s proměnným základním kapitálem“.

Ve své podstatě je SICAV modifikovanou akciovou společností a investičním fondem v jednom. Má vlastní právní subjektivitu a představuje investiční flotilu pro kolektivní investování, jehož prostřednictvím sbírá obhospodařovatel vklady od investorů a realizuje svoji investiční strategii.

Rozděl a panuj

Skupina Vendeavour se letos rozdělila na dvě majetkově odlišné skupiny. První část byla vložena pod fond kvalifikovaných investorů Vendeavour SICAV. A druhou část reprezentují společnosti z původního uskupení sjednocené pod akciovou společností Vendeavour Rose Garden. Kam patří například i společnost Promedeus.

Modrá nebo zelená planeta?

O vizuální identitě pro celý Vendeavour jsme psali v tomto článku. Logo společnosti, která odkazuje k přírodě, hraje modrozelenými barvami — implikující spojení vody a země. Když se tedy rozdělila základna na dvě další společnosti, rozdělily se také barvy log. Rose Garden si jako zahrada vzala zelenou barvu a SICAV doplňující modrou. Na první pohled je tedy patrné, že všechny společnosti jsou propojeny. A dva celky se spojují v jeden.

Futurismus v investicích

Při tvorbě webových stránek jsme vycházeli z barevnosti světa investičních webů. V této oblasti převažují tmavé barvy, protože vytváří dojem stability, serióznosti a budí důvěryhodnost. Zároveň hraje i na stránku luxusu a vyšší úrovně.

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/