Vivid Vision: Budoucnost ze všech úhlů

Futuristický průvodce

Vedení Solitey za námi přišlo s obsahem a formou knížky. Je řazená do sekcí dle jednotlivých oblastí, na kterých firmě záleží, a ve kterých se chce rozvíjet a růst. Text uvedený v knize je jedinečný svým stylem. Vše je psáno v přítomném čase tak, že máte pocit, že už se ty věci dějí. “Vivid Vision se nezabývá tím, kde jsme dnes, ale výhradně tím, kde chceme být v budoucnu,” uvádí Petr Franc, ředitel divize Enterprise & Public a spoluautor publikace. Cílem bylo, aby se čtenář přenesl do budoucnosti a dokázal si reálně představit, jak bude Solitea fungovat za tři roky. Plány tak najednou ožívají a budoucnost je na dosah.

Nahlížet z jiné perspektivy

Od Solitey jsme dostali polotovar a naším úkolem jej bylo dokončit. Přišel textař Pepa a okořenil nadpisy jednotlivých kapitol, aby zněly odvážně a tryskaly z nich emoce.

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/