Pohádka o deseti vaječňácích

2012 Likérové vejce

2013 lickAIR

2014 Vaječňák jako meducína

2015 EGGO

2016 Báječňák

Další návrhy

2017 Eggermaister

Inspirace pro vánoční svetr

2018 Eggoista

2019 Eggsperiment

2020 Miracule eggie

2021 Strécův vaječňák

--

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

More from Medium

Survivor 41: Season Finale Debrief

Disability Kitchen: Pre-prepared vegetables

Is Summerville, SC A Good Place To Live? 5 Neighborhoods Under $300k

Community Center in Wescott Plantation — Summerville, South Carolina

May the force be with Lapadoo