Připraveni na budoucnost?

Cesta za moderními potravinami

Identita inspirována jasným směrem a vizemi

Dichroická fólie s feelingem budoucnosti

--

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

More from Medium

On Soundcloud, you can listen to the CoinMarketRecap podcast at https://bit.ly/3qKM7It

A New Chapter

Retro game synth

Introduction to the Axelar Network part  Axelar NetworkJanuary 15, 2022