Přinášíme světlo do medicíny

Prometheus, osvětlovač bez jater

Osvětlování pod povrchem

--

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

More from Medium

CREATORS WIRED

Myster Y Art Print

Andrew Au Serves Up a Double Dose of Scares and Social Commentary [Interview]

Cincinnati-based artist Andrew Au illustrates a dark, wild ride through the terrifying corridors of his own mind.