Na počátku stál Cyril s Metodějem. Dnes pomáhají alergikům.

Nesu si svůj zelený kříž

Dům se staví od základů. Práce grafika začala logem. Součástí původního loga byl červený zdravotnický kříž. Na ten chtěl navázat náš designér David, jenž měl na starosti i celou vizuální identitu.

Původní logo
Barevná typologie konkurenčních log
Nové logo ProAlergiky.cz
Nové logo pro CM trade

Bratrstvo kočičí packy

Dále David vytvořil vizuální návrhy letáků a webových stránek. V některých případech není potřeba fotit vlastní fotky, pokud se jedná o generické téma a najdeme kvalitně zpracované fotografie k zakoupení, odpovídající našim standardům a nárokům. A toto byl přesně ten případ. David našel krásnou a čistou sadu fotografií ve fotobance, které jsme pro tyto účely zakoupili.

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/