Na počátku stál Cyril s Metodějem. Dnes pomáhají alergikům.

Nesu si svůj zelený kříž

Původní logo
Barevná typologie konkurenčních log
Nové logo ProAlergiky.cz
Nové logo pro CM trade

Bratrstvo kočičí packy

--

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

More from Medium

Life in IDN Boarding School part 1 [10th grade — Semester: 1]

Watchbot Upgrade

WHAT IS SHANTI?

Winning Wordle’s Hard Mode