Myjte se krásně!

Workshop v dílničce

Barbora Kálnássy ve své dílně, foto: Taka Tuka

Herbáře našich babiček

Nové logo Naturinky

Projdeme se koupelnou

Design nových webových stránek
Návrh layoutu pro Instagram Naturinky

Zasaďte si záložku

Živé záložky do knížky
Děkovné kartičky

Vizuální identita: Michaela Nerudová a kol.

Foto: Taka Tuka

Balící papír s motivem Naturinky
Jak vznikaly květinové ilustrace

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store