Investujte do budoucnosti

Si co? SICAV!

Ve své podstatě je SICAV modifikovanou akciovou společností a investičním fondem v jednom. Má vlastní právní subjektivitu a představuje investiční flotilu pro kolektivní investování, jehož prostřednictvím sbírá obhospodařovatel vklady od investorů a realizuje svoji investiční strategii.

Rozděl a panuj

Modrá nebo zelená planeta?

Futurismus v investicích

--

--

--

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
B tým

B tým

Jsme designéři budoucnosti značek. Transformujeme identity. Vytváříme krásu. Zabýváme se strategií a designem značek. https://btym.cz/

More from Medium

Nocturne Rework? — Kit Revealed!

VIVITA’s summer camp: Design a Moving Creature

Sustainable Cities — The Race To The Top

Impact Report: Five Years of Global Goals Jam